Infrequent Group IVS

Egevej 7

6800 Varde


Årsrapport

10. marts 2017 - 19. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/11/2017
Jonas Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenInfrequent Group IVS
Egevej 7
6800 Varde
Telefonnummer:71743331
e-mailadresse:jonas@infrequent.dk
CVR-nr:38473891
Regnskabsår:10/03/2017 - 19/06/2017
BankforbindelseSkjern Bank
Kongensgade 58
6700 Esbjerg
DK Danmark

Ledelsesberetning

Fornuftig resultat, dog har der været en del ændringer, vi gik fra egne maskiner ved hosting til udlansk, samt har vi valgt at starte enkelte datterselskab som fungere som resellers.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Vi indgår i regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse 10. mar 2017 - 19. jun 2017

Note 2017 -
kr. kr.
Nettoomsætning 16.323
Produktionsomkostninger -10.545
Bruttoresultat 5.778
Distributionsomkostninger 0
Administrationsomkostninger 0
Andre driftsindtægter 0
Andre driftsomkostninger -4.800
Resultat af ordinær primær drift 978
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0
Andre finansielle indtægter 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 978
Skat af årets resultat -244
Årets resultat 734
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 19. juni 2017

Aktiver

Note 2017 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 600
Finansielle anlægsaktiver i alt 600
Anlægsaktiver i alt 600
Råvarer og hjælpematerialer 39.500
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 39.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 0
Omsætningsaktiver i alt 39.500
Aktiver i alt 40.100

Balance 19. juni 2017

Passiver

Note 2017 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100
Andre reserver 39.500
Overført resultat 500
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 40.100
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gældsforpligtelser i alt 0
Passiver i alt 40.100
true false false false true Ingen bistand Jonas Hansen Egevej 7 6800 384738912017-03-102017-06-19 384738912017-03-102017-06-19fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 384738912017-03-102017-06-19fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 384738912017-03-102017-06-19fsa:RetainedEarningsMember 384738912017-06-19 iso4217:DKK